Fort

Folketinget udbyder pulje til markering af 100-året for salget af De Dansk Vestindiske Øer

Danmark har som mange andre europæiske lande en fortid som koloniherre med oversøiske besiddelser.

I 2017 er det 100 år siden, Danmark solgte de tre caribiske øer Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt Jan til USA.

Danmark havde gennem længere tid forsøgt at sælge øerne til USA, men under Den Første Verdenskrig steg den amerikanske interesse mærkbart, fordi USA ville undgå, at øerne kom på tyske hænder. Afgørelsen om at sælge øerne blev lagt ud til en folkeafstemning, der viste et markant flertal for et salg.

Folketinget ønsker at kaste lys over dette kapitel i Danmarkshistorien – og specielt de indenlandske og internationale politiske processer, der ledte op til beslutningen. Det sker ved at bevilge 1,1 million kroner til folkeoplysning, hvor oplysningsforbund, biblioteker eller andre offentlige eller private organisationer kan søge om støtte til at udbrede historien om De Dansk Vestindiske Øer.

Dansk Folkeoplysnings Samråd administrerer puljen for Folketinget.

Der blev udbudt to ansøgningsrunder.

Ansøgningsfrist for større ansøgninger var den 1.oktober 2016.

Mindre ansøgninger har kunnet indsendes indtil puljen blev opbrugt. Men nu er de sidste midler i puljen bevilget. Alle har fået svar og puljen er lukket for yderligere ansøgninger.

Der kom 25 større ansøgninger og 30 mindre ansøgninger. I alt er der søgt 4,89 mio. kr.

Vi takker for den store interesse.

Under menupunktet "Givne bevillinger" nedenfor kan man se en liste over de projekter, der har fået støtte.

Hvem kan søge?

Målgruppen for oplysningsaktiviteterne er den interesserede offentlighed i bred forstand og omfatter således ikke professionelle eller andre med særlig viden inden for de to felter, fx ph.d.-studerende og lignende.

Alle folkeoplysende organisationer, foreninger og skoler kan, uanset tilhørsforhold til Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), søge tilskud.

Biblioteker, museer, uddannelsesinstitutioner eller andre private og offentlige organisationer kan søge tilskud.

Enkeltpersoner og private virksomheder kan ikke søge.

Der kan søges til:

 • Folkeoplysende aktiviteter (foredrag, debat, undervisning, teater, musik m.m.)

 • Udstillinger og andre formidlingsaktiviteter

 • Udvikling af undervisningsmaterialer, til brug i konkrete forløb

Lokale foreninger/institutioner/skoler kan søge til enkeltstående eller flere sammenhængende lokale aktiviteter.

Landsorganisationer / paraplyorganisationer m.m. kan søge på vegne af flere lokale skoler/foreninger/institutioner og således varetage administration og koordinering af en række enkeltstående eller sammenhængende lokale aktiviteter.

Afviklingsperiode

De støttede projekter/aktiviteter kan sættes i gang i 2016, men det er et krav, at de kulminerer og afsluttes i perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017.

Tilskudsberettigede udgifter

 • Udgifter til aflønning af projektmedarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Ansøgningen skal indeholde oplysning om stillingskategori, antal timer og timeløn for alle medarbejdere, som lønnes af projektmidlerne. Relevant information findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, www.modst.dk, og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Budgetterede lønudgifter skal indeholde udgifter til feriebetaling og feriepengeforpligtelser.

 • Udgifter til projektledelse skal stå i rimeligt forhold til aktivitetens omfang og bør som hovedregel ikke udgøre mere end 50 % af bevillingen Herudover kan tillægges udgifter til undervisere og andre, der er direkte involveret i aktivitetens udførelse.

 • Udgifter til honorar til foredragsholdere og lign. Et honorar kan normalt ikke overstige 15.000 kr., og der gives ikke honorar til ansøgers egen medvirken.

 • Udgifter til offentlig transport.

 • Undtaget for ovenstående er forskere, oplægsholdere, undervisere o.lign. som er bosiddende på De Vestindiske Øer eller andre steder i verden med speciale i forhold der er relevante for aktiviteter omkring Dansk Vestindien. Her kan dækkes honorar og rejseomkostninger af rimelig størrelse, og ud fra beskrivelse af, hvorfor denne kompetence er relevant for aktiviteten.

 • Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens almindelige takst pr. km. (1,99 kr. pr. km i 2016). Transport i egen bil skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km.

 • Udgifter til nødvendig overnatning kan afholdes efter satserne for hoteldispositionsbeløb for Danmark (1.008 kr. pr. dag i 2016).

 • Udgifter til leje af lokaler.

 • Udgifter til lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

 • Revisionsudgifter.

 • Udgifter til leje af apparater, udstyr og lign.

 • Relevante udgifter for gennemførelsen af projekter/aktiviteter, der ikke er indeholdt i ovenstående poster. Aktiviteterne skal specificeres i ansøgningsskemaet og i en note til budgettet.

 • Der kan ikke ydes tilskud, som er større end aktivitetens eller projektets faktiske nettoudgifter, og tilskud må kun anvendes til de formål, som fremgår af tilsagnet fra DFS.

Der kan ikke søges til:

 • Aktiviteter i og rejser til udlandet.

 • Anskaffelse af apparater, udstyr og lign.

 • Anskaffelse af fast ejendom.

 • Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering).

 • Dækning af underskud.

 • Enkeltpersoners underhold.

 • Valgkampsaktiviteter, partipolitisk agitation, religiøs forkyndelse eller aktiviteter med antidemokratisk formål.

 • Administrativt overhead.

 • Profitgenererende projekter/aktiviteter.

 • Faglig efteruddannelse af personer med specialiseret viden indenfor puljens formålsområde.

Hvor meget kan der søges?

Der kan minimum søges 10.000. kr. og max. 200.000 kr.

Der skelnes mellem to typer ansøgninger:

 • Enkeltstående lokale aktiviteter (evt. flere sammenhængende), med budget på mellem 10 – 50.000 kr. med krav om regnskabsaflæggelse.

 • Større aktiviteter eller række af enkeltstående lokale aktiviteter. Budget mellem 50 – 200.000 kr. og med krav om revideret regnskab.

Vurderingskriterier:

 • Sammenhængen mellem formål, organisering, aktivitet/projekt og budget skal klart fremgå af ansøgningen.

 • Ansøgningen skal indeholde en konkret beskrivelse af projektets aktivitet-/er (slutprodukt) og argumenterede overvejelser om, hvordan dette valg af aktivitet, er velegnet til at imødekomme puljens formål.

 • Ansøgningen skal indeholde begrundede overvejelser om, hvordan aktiviteten/projektet bedst formidles til relevante målgrupper.

 • Hvis flere ansøgninger imødekommer retningslinjerne og vurderingskriterierne, vil ansøgningerne blive prioriteret i forhold til geografisk spredning.

To ansøgningsrunder:

Der har været to ansøgningsrunder.

Runde 1
Den første ansøgningsrunde for større aktiviteter eller række af enkeltstående lokale aktiviteter mellem 50.000 – 200.000 havde ansøgningsfrist den 1. oktober 2016.
Der kom 25 ansøgninger og der blev søgt i alt 3,9 mio. kr. Vi udsendte svar på ansøgningerne medio november.

Runde 2
Den anden ansøgningsrunde har været en løbende behandling af ansøgninger for projekter med budget mellem 10.000 – 50.000. Her var der løbende behandling af indkomne ansøgninger frem til puljens midler blev opbrugt.

Der kom 30 mindre ansøgninger og der blev søgt i alt 961.348 kr. Hele puljen er nu fordelt og der er lukket for yderligere ansøgninger.

Alle ansøgere har fået svar. Der gives ikke uddybende begrundelse for afslag.

Vi takker for den store interesse.

 

Udvælgelseskomite

Der er nedsat en udvælgelseskomité, hvis opgave det er at beslutte, hvilke større ansøgninger der skal modtage støtte fra tilskudspuljen. Komiteen består af seniorforsker Erik Gøbel, Rigsarkivet, direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer og sekretariatsleder Trine Bendix Knudsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd.

DFS’ sekretariat tager selv stilling til mindre ansøgninger (max. 50.000 kr.) i runde 2. Sekretariatet kan støtte sig til udvælgelseskomiteen i tvivlstilfælde.

Bevilling og udbetaling af tilskud

Hvis projektet godkendes sender vi en bevillingskontrakt til ansøger.

Udbetaling af bevilling sker efter DFS’ godkendelse af det færdige regnskab. Godkendelse vil normalt komme senest 1 måned efter at DFS har modtaget regnskabet. OBS: Hvis regnskab indsendes i sommerferieperioden 2017 kan der evt. gå lidt længere tid inden godkendelse og udbetaling af tilskud.

Vigtigt: Husk at angive jeres bankkontonummer, når I indsender regnskab.


Hvis projektet/aktiviteten ikke er gennemført som beskrevet i ansøgningen og forudsat i tilsagnet, kan tilsagnet om tilskud helt eller delvis bortfalde.

Rapportering og regnskabsaflæggelse

Senest 2 måneder efter projektets/aktivitetens afslutning udfylder tilskudsmodtager et kortfattet rapportskema her på hjemmesiden.
(Hvis projektet varer indtil december 2017 er sidste frist for aflevering den 28.februar 2018.)
I forbindelse med udfyldning af skemaet vedhæftes regnskab, bilag og andet.


Rapport skemaet vil være tilgængeligt her på hjemmesiden i løbet af marts 2017. 


Samtlige indtægter fra og udgifter til projektet/aktiviteten, herunder tilskud og indtægter fra anden side, skal fremgå af regnskabet.
Alle regnskaber skal underskrives af tilskudsmodtager og indeholde en erklæring om, at regnskabet er retvisende, at alle indtægter, som er skabt i projektet/aktiviteten, indgår i regnskabet, og at honorarer og befordringsgodtgørelser m.v. er indberettet til SKAT.

Kravene til revision afhænger af, hvilken type institution, som administrerer bevillingen, samt af tilskuddets størrelse.
Regnskaber over 50.000 kr. skal være revideret og påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Regnskaber under 50.000 kr. kræver ikke revisorpåtegning, men skal i stedet vedlægges kopi af bilag og dokumentationer for udbetalinger.

For regnskaber fra tilskudsmodtagere, som er statsinstitutioner eller statsfinansierede selvejende institutioner, og hvor revisionsansvaret påhviler Rigsrevisionen i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber, gælder dog – uanset tilskuddets størrelse, at regnskaberne skal underskrives af bevillingshaver og påtegnes af en bemyndiget medarbejder hos administrator.

Ansvaret for overholdelse af gældende love og regler i forbindelse med afvikling af arrangement og anvendelse af tilskudsmidler, herunder indberetning til SKAT, påhviler tilskudsmodtager.

DFS’ revisor kan i forbindelse med regnskabet indhente alle nødvendige oplysninger hos tilskudsmodtager.

Vigtigt: Husk at angive jeres bankkontonummer, når I indsender regnskab.

Givne bevillinger

Der er i Vestindienpuljen givet bevillinger til disse 19 projekter:

 

Min Vestindiske arv – en udstilling om Vejles forbindelser til Dansk Vestindien i anledning af 100-året for salget af de Dansk-vestindiske Øer i 1917.
Et projekt under Vejle Museerne. (100.000 kr.)

Som én af få valgkredse i Danmark stemte vælgerne i Vejle Amt imod salget. Hvorfor? Skyldtes det særlige forbindelser til Øerne? Udstillingen tager udgangspunkt i fem temaer, der på forskellig vis belyser forholdet til Øerne i en lokal kontekst.
Den lokale vinkel suppleres med en vandreudstilling fra Dansk Vestindisk Selskab, der fortæller om Danmark som kolonimagt. I forbindelse med udstillingen planlægges en række arrangementer, som skaber fokus på emnet og perspektiverer udstillingens temaer. Til udstillingen knyttes desuden undervisningstilbud og publicering af populærvidenskabelige artikler.

 

Fjernt fra magtens centrum - Salget af De Dansk Vestindiske Øer set fra den yderste provins.
Et projekt under Museum Mors. (137.000 kr.)

I projektet undersøges det, hvorledes debatten og afstemningen om salget af De Dansk Vestindiske Øer tog sig ud på øen Mors i den vestlige Limfjord.
Undersøgelsens resultater vil blive vist i en større plancheudstilling på det lokalhistoriske museum Dueholm Kloster, Nykøbing Mors, i efteråret 2017 og vil desuden munde ud i foredrag og en artikel.
Målet er at skabe opmærksomhed om en, for mange mennesker, glemt begivenhed i danmarkshistorien. Det skal ske ved at bruge en lokal vinkel, et mikrokosmos, der vil medvirke til at gøre debatten om salget og selve valget mere nærværende. Projektet henvender sig i første omgang til morsingboer, især øens skole- og gymnasieelever, men det vil på grund af sit emne og den særlige vinkling utvivlsomt have interesse for alle danskere, der besøger Mors, mens udstillingen vises. Museum Mors markedsfører projektet både lokalt, regionalt og i et vist omfang nationalt.

 

Ikke alt er sort hvidt - historier omkring salg af De vestindiske Øer.
Et projekt under Kvindemuseet, Århus i samarbejde med Egå- og Randers Gymnasium. (125.000 kr.)

Projektet omfatter udstilling, undervisningsmateriale - heri rollespilskoncept - IT-blog og event.
Salget af de vestindiske øer sættes i en historisk kontekst med forhistorie om slavehandel, forbud mod samme, ændring i værdier og verdensmarked, der fører til salg, demokratisk afstemning. Primær målgruppe er ældste skoleelever, ungdomsuddannelser og voksne flygtninge/ immigranter.
Gennem indlevelse i udstilling, gennem rollespil og ved informationssøgning lægger op til, at deltagerne kan leve sig ind i fortiden og fornemme datidige stærkt race-, køns- og klasseopdelte samfund og reflektere over nutidens holdninger. (undervisning og blog kan anvendes over hele landet. Udstilling og event sker på Kvindemuseet). (125.000 kr.)

 

SORT SOM KUL – i kølvandet på danske kuldampere og vestindiske kulsjovere.
Et projekt under M/S Museet for Søfart i samarbejde med Virgin Island National Park. (50.000 kr.)

I 1800-tallet og et godt stykke ind i 1900-tallet kunne man på havnen i Sankt Thomas dag og nat opleve intens aktivitet, handel og leben omkring en enkel vare: Kul.
Kuldampere anløb havnen og lagde til kaj, hvorefter hundredvis af kvindelige ”kulsjovere” strømmede til for at fylde de store lastrum ved håndkraft. Kullet var en helt central handelsvare på de vestindiske øer, en kilde til velstand for dansk søfart og danske handelsmænd og en essentiel indtægtskilde for lokalbefolkningen - ikke mindst kvinderne.
Udstillingen "Sort som kul" henvender sig til den forudsætningsløse museumsgæst mellem 12 og 112 år, der har lyst til at få udvidet sin horisont, og vil desuden danne ramme om målrettet undervisning i temaet for udskoling og ungdomsuddannelser.
Udstillingen vil blive vist på M/S Museet for Søfart og vil dernæst rejse videre til Sankt Thomas. I tilknytning til udstillingen afvikler M/S Museet for Søfart et større arrangementsprogram med foredrag, koncerter, debataftener mm.

 

Dansk Vestindien 1660-1917 - og US Virgin Islands i dag
Et projekt under Helsingør Aftenskole og Folkeuniversitet i samarbejde med lokale skoler og museer. (69.900 kr.)

Helsingør havde egne sukkerraffinaderier med råvarer fra Øerne og lokale industrifolk, Heinrich Ernst Schimmelmann,og G.A. Hagemann, ejede store plantager – og slaver – på Øerne.
Projektet vil knytte den overordnede historie til de lokale historier og målet er at inddrage unge i Helsingør og på Virgin Islands. Projektet består af foredrag i Helsingør og Gribskov, der omfatter væsentlige sider af historien om Dansk Vestindien, inkl. historien om, hvordan de blev afhændet.
Derudover indbydes 2 gymnasieelever (high-school) til en uges skolegang på Helsingør Gymnasium (privat indkvartering) samt to 8.klasse-elever (junior high-school), ledsaget af en lærer, til en uges ophold på Borupgårdskolen (internationale linje).

  

Vestindien-ekspeditionen Et projekt under Naturama Svendborg i samarbejde med Egnsteateret Baggårdsteatret og Svendborg Museum. (139.300 kr.)

Vestindien-ekspeditionen er et 1-dags doku-drama, som elever i folkeskolens overbygning og gymnasieklasser inviteres til at opføre i ”ægte” Vestindien-kulisser anno 1917 på Naturama.
Plottet er, at en delegation af lokale politikere og journalister besøger øen for at danne sig et indtryk før salget af øerne til USA. I forudgående research inddrages den lokalhistoriske vinkel. Natur/kultur teaterkulissen skabes med udstoppede/levende dyr, regnskovens planter og lyde, en plantage, slave- og koloniherre-boliger. Professionelle formidlere og skuespillere vil deltage. Til de daværende danske medier skal de unge producere indslag, som også udgives på Naturamas hjemmeside, og efter aftale også af moderne medier. Doku-dramaerne vil blive fulgt op af historiske teater-møder i Naturamas auditorie. Mål: 1) 30-35 klasser gennemfører forløbet i 2017. 2) Sammenklippede film og skriftlige rapporter om Vestindien-ekspeditionen skal foreligge til udgivelse i november 2017. Dette nås ved tidlig involvering af skoler, gymnasier, mediehuse og SDU.

 

Vestindien i Ballerup
Projekt under Ballerup Bibliotekerne. (75.000 kr.)

”Dansk Vestindien i Ballerup” er et projekt, der i tre uger i marts 2017 forvandler Ballerup Bibliotek og dets to kulturhuse i Skovlunde og Måløv til de tre vestindiske øer, St. Jan, St.Croix og St. Thomas. Målet med temamåneden er at skabe et anderledes og omsluttende formidlingsrum på biblioteket, der formidler hvorfor Danmarks koloniserede de tre vestindiske øer, og hvorfor vi solgte dem i 1917 og relatere dette til nutiden. Udstillingen følges op med flere formidlingsaktiviteter i alle tre huse. Målgruppen er todelt. Den interaktive børnerettede del af installationen er familier med børn i alderen 6-12 år. For resten af installationerne og foredragene er målgruppen voksne i alderen 18 - 65. Aktiviteterne vil blive markedsført i lokalpressen, igennem en social mediekampagne på Facebook,og på vores hjemmeside www.bib.ballerup.dk som et samlet tema.

  

Vestindien i Nakskov - sukker, sang og slaver!
Projekt under foreningen Nakskov KulturFestival 2017 i samarbejde med Lolland Kommune, Dansk-Vestindisk Selskab, Nakskov Kunstforening, Nakskov Sukkermuseum m.fl. (100.000 kr.)

Nakskov har en særlig forbindelse til Sct. Croix, via Victor Cornelins liv og skæbne, som bl.a. har sat sig aftryk hos musikskolen og forskellige kor og orkestre i byen.
Målet er at sætte Nakskov og Lolland i relief med de sukkerproducerende øer i Dansk Vestindien, og vise vores fælles historie fortalt gennem sukkerhistorie, musik, sang, dans og igennem de menneskeskæbner, der har knyttet øerne til hinanden.
Målgruppen er børn og voksne i Nakskov og på Lolland-Falster, foruden borgerne i Region Sjælland og turister. Der annonceres for KulturFestivalen i de lokale og regionale medier. Der udgives pjecer med programmet og de sociale medier inddrages for at nå ud til et bredt publikum. Visit Lolland-Falster markedsfører KulturFestivalen på webportalen www.visitlolland-falster.dk 

 

In search of Identity - Vandreudstilling med 10 modhistorier
Projekt under Museum Vestsjælland I samarbejde med Virgin Islands Art Council, Nationalmuseet og UNESCO Danmark. (85.000 kr.)

Vestindien har sine egne helte, forbundet med den periode, hvor øerne var en dansk koloni. Projektet skal præsentere ti af de heltehistorier for et dansk og et vestindisk publikum, der bl.a. består af elever fra udskolingen i Danmark og gymnasieelever på øerne. Det skal ske i form af en vandreudstilling, der allerede er udtalt stor interesse for at modtage forskellige steder i Danmark. Udstillingens interaktive del, vil give publikum mulighed for at       gå meget dybt ned i de mange lag af historien, der ikke ville kunne fremstilles på plancher alene.
Projektet bliver til i en sam-skabelsesproces, hvor historikere fra Vestindien sammen med en lokal kunstner præsenterer de ti helte, og hvor en dansk forsker sammen med danske teknikere og museumsfolk støtter udarbejdelsen, så den både får et moderne teknisk udtryk og et fagligt indhold, alle kan stå inde for. Sagen er, at det meste kildemateriale endnu ikke er oversat til engelsk, derfor den danske forsker.

 

De Dansk Vestindiske Øer - skal vi have dårlig samvittighed?
Et projekt under Folkevirke. (18.000 kr.)

Folkevirke ønsker at markere salget af Dansk Vestindien med et debatmøde på Hovedbiblioteket i København. Her tages debatten om kolonimagterne bør sige undskyld til kolonierne. Dagens indhold: • En orientering om Danmarks forbindelse med Dansk Vestindien i tiden 1755 til 1917. Der vil blive lagt vægt på den sidste del af perioden op til salget af øerne til USA.

 • Vi stiller spørgsmålet: Bør vi sige undskyld?
 • Diskussion og perspektivering af emnet.

Mødet vil være gratis og åbent for alle interesserede. En fyldig omtale af debatmødet vil blive offentliggjort på Folkevirkes hjemmeside samt i Folkevirkes kulturtidsskrift.

  

Udstilling om De Dansk Vestindiske Øer
Projekt under Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond, Middelfart. (30.000 kr.)

Humlemagasinets historiske udstilling i 2017 omhandler De Dansk Vestindiske Øer under Danmarks koloniherredømme gennem næsten 250 år. Historien beskrives gennem billeder, genstande fra perioden, postkort, geografiske kort, tegninger, malerier med mere.
Ud over de udleverede brochurer, der detaljeret fortæller om udstillingen, vil alle grupper, der besøger Humlemagasinet få et foredrag på ½ til 1 time som introduktion ved ankomst. Normalt besøges de historiske udstillinger af ca. 125 større eller mindre grupper i løbet af ud de godt 7 måneder, som udstillingen varer. Visse dage har der været op til 150 besøgende fra grupper.

  

Relationerne mellem Flensborg og Dansk Vestindien – rom den ene vej, teglsten den anden.
Projekt under Grænseforeningen i Sorø. (12.000 kr.)

Foredrag ved dr.phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa, der beretter om de nære handelsmæssige forbindelser mellem Flensborg og De Dansk Vestindiske Øer indtil 1864, hvorefter Flensborg bliver tysk og forbindelserne (måske?) ophører. Lars N. Henningsen har en omfattende bibliografi, primært om sønderjyske emner, men også omhandlende studier og offentliggørelser over forbindelserne mellem Grænselandets største by, Flensborg og de danske besiddelser på den anden side af Atlanten. Mødet vil være åbent og gratis for alle interesserede.

 

Dansk Vestindien i fortid og nutid
Projekt under Blindes Oplysningsforbund, Århus. (20.120 kr.)

Blindes Oplysningsforbund (BOF) afholder hvert år en sommerhøjskole med en række på 8 foredrag med efterfølgende debat samlet under et aktuelt og vedkommen tema, og i 2017 vil vi sætte fokus på Dansk Vestindien - i fortid og nutid".
Foredragsholdere og fortællere vil både være historiker og forfattere men også mennesker, som på anden vis har mødt og oplevet De Vestindiske øer på egen krop. Vi vil igennem fortælling, vidensdeling, musik og mad opleve en anden og mere "eksotisk" side af dansk kultur. Deltagerne er primært synshandicappede og deres ledsagere/pårørende, men også andre interesserede.

 

Storhed og fald: Kolonimagter gennem tiden
Rudersdal Bibliotekerne i samarbejde med LOF Rudersdal. (13.525 kr.)

Over 3 uger sættes fokus på kolonimagterne. Specielt Danmark som kolonimagt og de historiske omstændigheder i forbindelse med salget af De Dansk Vestindiske Øer. Herunder også fokus på slavehandel og ophævelse af denne. Udover et foredrag med Mich Vraa, forfatter til ”Haabet”, vil der løbende blive vist film, en udstilling belyser de danske kolonimagts- og slaveforhold, der afholdes foredrag og kulturcaféer og der sættes fokus på temaet både i det fysisk udlån og på alle webplatforme.  

 

Dansk Vestindien efter 100 år
Projekt under Foreningen Samsø Aftenskole i samarbejde med Samsø Museum, Samsø Bibliotek, Lokalhistorisk Arkiv og Dansk Vestindisk Selskab. (42.116 kr.)

100 året for salget af De dansk Vestindiske øer fejres på Samsø i juni ved foredrag, debat, udstillinger, kulturevents med musik og mad og en studietur til Flensborg. Aktiviteterne afholdes på Samsø, men turister og fritidssamsinge er meget velkomne. I formidlingen benyttes alle medier på øen og kontakter bl.a. til Vestindisk Selskab. 

 

Sukker, slaver og snart 100 år siden det danske "farvel"
LOF Midtjylland i samarbejde med Kjellerup Bibliotek (10.000 kr.)

Kjellerup Bibliotek og LOF Midtjylland samarbejder om afholdelse af et foredrag med forsker og historiker Per Nielsen. Titlen er Sukker , slaver og snart 100 år siden det danske "farvel". Med foredraget er det ambitionen, at øge viden om Danmarks rolle som kolonimagt i Dansk Vestinden og betydningen heraf for begge parter.
Arrangementet tilbydes bredt til alle interesserede voksne, men afholdes i Kjellerup, for at tilbyde kulturaktiviteter - også uden for de større byer.
Aftenen bliver markedsført af såvel Kjellerup Bibliotek som LOF Midtjylland på hjemmesider, via facebook og gennem husstandsomdelt katalog.

 

Fra Dansk Vestindien til US Virgin Islands - historie og selvforståelse gennem 100 år.
Bornholms Folkeuniversitet  i samarbejde med AOF-Bornholm (18.000 kr.)

Bornholms Folkeuniversitet og AOF Bornholm samarbejder om en temaeftermiddag bestående af 2 foredrag der på hver sin måde perspektiverer emnerne historieopfattelse og selvforståelse. Det første foredrag fokuserer på  DVI´s historie med Danmark i rollen som kolonimagt, og det andet fokuserer på nutidens opfattelse af "det tabte tropiske turistparadis". Målet er at sætte nutidens historieopfattelse til debat: Er det slavesamfundet eller slavernes frigivelse vi skal huske den danske indsats for?

 

Rundt om De Dansk Vestindiske øer - Dengang og Nu
Fredensborg Bibliotekerne i samarbejde med kommunens skoler (29.900 kr.) 

Fredensborg Bibliotekerne ønsker at belyse markeringen af 100-året for salget af de Dansk Vestindiske Øer i en række arrangementer i en 3-ugers temaperiode op til transferdagen. Vi anskuer temaet fra flere vinkler for at give målgrupperne en nuanceret forståelse af historien. Dette tilstræber vi at gøre gennem et skønlitterært, tre fagorienterede foredrag samt udstillinger og workshop med henblik på at præsentere temaet på en spændende og aktiverende måde. Arrangementerne og aktiviteterne er tiltænkt at appellere til hele byens borgere og ramme en bred målgruppe. Temaet vil blive promoveret gennem bibliotekerne, lokal og regional presse og PR, netværk, brug af sociale medier og bibliotekets hjemmeside.

 

Danmark & Dansk Vestindien
Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte i samarbejde med Øregaard Museum, Gentofte Bibliotekerne og Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab på Sølyst (25.139 kr.)

Øregaard og Sølyst, der tilhørte hhv. Johannes Søbøtker og Ernst Schimmelmann, som på hver deres måde er centrale for historien om Danmarks koloni i Caribien. Koloniseringen og driften af de tre caribiske øer er dermed en vigtig lokal historie. Vi vil bruge 100-året for salget af de vestindiske øer som anledning til at øge borgernes historiske bevidsthed på dette område. Det vil vi gøre gennem foredrag og workshops, der trækker tråde tilbage i tiden og knytter både fortid og nutid, det lokale, nationale og globale sammen.
Programmet udgøres af to historiske arrangementer på Øregaard Museum, fire debatarrangementer (hvoraf det ene er for børn) og ét rejsearrangement på Gentofte Bibliotekerne samt et arrangement på landstedet Sølyst.