Martin Luther

Folketinget udbyder pulje til markering af 500-året for Reformationen

Med Reformationen brød Danmark med katolicismen og blev en del af den evangelisk­ lutherske verden.

Reformationen var i udgangspunktet en kirkelig revolution, men dens betydning rækker langt ud over de kirkelige kredse. Tankegods fra Reformationen går som en understrøm i udviklingen af det Danmark, vi kender i dag. Det gælder fx synet på individet, det sociale liv og etikken, ligesom Reformationen har banet vejen for en demokratisering ved at insistere på dansk som fællessprog.

Derfor er 500-året for Reformationen en historisk begivenhed, som Folketinget ønsker at udbrede kendskabet til. Med en bevilling på 3 millioner kroner til folkeoplysning ønsker Folketinget at støtte arrangementer, der på forskellig måde sætter fokus på de samfundsmæssige og kulturelle aspekter ved Reformationen. Oplysningsforbund, biblioteker eller andre offentlige eller private organisationer kan søge om støtte.

Ansøgninger om arrangementer for børn og unge vil i særlig grad blive søgt imødekommet.

Dansk Folkeoplysnings Samråd administrerer puljen for Folketinget.

Der blev udbudt to ansøgningsrunder.

Ansøgningsfrist for større ansøgninger var den 1.november 2016. De større ansøgninger blev behandlet den 12/12 og der blev bevilget 2,2 mio. kr. til 16 projekter. Se 'Givne bevillinger større projekter' nedenfor. Alle ansøgere har fået besked.

Mindre ansøgninger på 10.000 - 50.000 kr. blev behandlet den 11.januar 2017.
Der blev bevilget 455.000 kr. til 13 projekter. Alle ansøgere har fået besked. Se 'Givne bevillinger mindre projekter' nedenfor. 

Puljen er nu lukket for ansøgninger, da alle penge er fordelt. 

Hvem kan søge?

Målgruppen for oplysningsaktiviteterne er den interesserede offentlighed i bred forstand og omfatter således ikke professionelle eller andre med særlig viden inden for de to felter, fx ph.d.-studerende og lignende.

Alle folkeoplysende organisationer, foreninger og skoler kan, uanset tilhørsforhold til Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), søge tilskud.

Biblioteker, museer, uddannelsesinstitutioner eller andre private og offentlige organisationer kan søge tilskud.

Enkeltpersoner og private virksomheder kan ikke søge.

Der kan søges til:

 • Folkeoplysende aktiviteter (foredrag, debat, undervisning, teater, musik m.m.)

 • Udstillinger og andre formidlingsaktiviteter

 • Udvikling af undervisningsmaterialer, til brug i konkrete forløb

Lokale foreninger/institutioner/skoler kan søge til enkeltstående eller flere sammenhængende lokale aktiviteter.

Landsorganisationer / paraplyorganisationer m.m. kan søge på vegne af flere lokale skoler/foreninger/institutioner og således varetage administration og koordinering af en række enkeltstående eller sammenhængende lokale aktiviteter.

Afviklingsperiode:

De støttede projekter/aktiviteter kan sættes i gang i 2016, men det er et krav, at de kulminerer og afsluttes i perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017.

Tilskudsberettigede udgifter

 • Udgifter til aflønning af projektmedarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Ansøgningen skal indeholde oplysning om stillingskategori, antal timer og timeløn for alle medarbejdere, som lønnes af projektmidlerne. Relevant information findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, www.modst.dk, og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Budgetterede lønudgifter skal indeholde udgifter til feriebetaling og feriepengeforpligtelser.

 • Udgifter til projektledelse skal stå i rimeligt forhold til aktivitetens omfang og bør som hovedregel ikke udgøre mere end 50 % af bevillingen Herudover kan tillægges udgifter til undervisere og andre, der er direkte involveret i aktivitetens udførelse.

 • Udgifter til honorar til foredragsholdere og lign. Et honorar kan normalt ikke overstige 15.000 kr., og der gives ikke honorar til ansøgers egen medvirken.

 • Udgifter til offentlig transport.

 • Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens almindelige takst pr. km. (1,99 kr. pr. km i 2016). Transport i egen bil skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km.

 • Udgifter til nødvendig overnatning kan afholdes efter satserne for hoteldispositionsbeløb for Danmark (1.008 kr. pr. dag i 2016).

 • Udgifter til leje af lokaler.

 • Udgifter til lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

 • Revisionsudgifter.

 • Udgifter til leje af apparater, udstyr og lign.

 • Relevante udgifter for gennemførelsen af projekter/aktiviteter, der ikke er indeholdt i ovenstående poster. Aktiviteterne skal specificeres i ansøgningsskemaet og i en note til budgettet.

 • Der kan ikke ydes tilskud, som er større end aktivitetens eller projektets faktiske nettoudgifter, og tilskud må kun anvendes til de formål, som fremgår af tilsagnet fra DFS.

Der kan ikke søges til:

 • Aktiviteter i og rejser til udlandet.

 • Anskaffelse af apparater, udstyr og lign.

 • Anskaffelse af fast ejendom.

 • Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering).

 • Dækning af underskud.

 • Enkeltpersoners underhold.

 • Valgkampsaktiviteter, partipolitisk agitation, religiøs forkyndelse eller aktiviteter med antidemokratisk formål.

 • Administrativt overhead.

 • Profitgenererende projekter/aktiviteter.

 • Faglig efteruddannelse af personer med specialiseret viden indenfor puljens formålsområde.

Hvor meget kan der søges?

Der kan minimum søges 10.000. kr. og max. 500.000 kr.

Der skelnes mellem to typer ansøgninger:

 • Enkeltstående lokale aktiviteter (evt. flere sammenhængende), med budget på mellem 10 – 50.000 kr. med krav om regnskabsaflæggelse.

 • Større aktiviteter eller række af enkeltstående lokale aktiviteter. Budget mellem 50 – 500.000 kr. og med krav om revideret regnskab.

Vurderingskriterier:

 • Sammenhængen mellem formål, organisering, aktivitet/projekt og budget skal klart fremgå af ansøgningen.

 • Ansøgningen skal indeholde en konkret beskrivelse af projektets aktivitet-/er (slutprodukt) og argumenterede overvejelser om, hvordan dette valg af aktivitet, er velegnet til at imødekomme puljens formål.

 • Ansøgningen skal indeholde begrundede overvejelser om, hvordan aktiviteten/projektet bedst formidles til relevante målgrupper.

 • Hvis flere ansøgninger imødekommer retningslinjerne og vurderingskriterierne, vil ansøgningerne blive prioriteret i forhold til geografisk spredning.
 • Ansøgninger om arrangementer for børn og unge vil i særlig grad blive søgt imødekommet.

To ansøgningsrunder:

Der vil være to ansøgningsrunder.

Runde 1
Den første ansøgningsrunde for større aktiviteter eller række af enkeltstående lokale aktiviteter mellem 50.000 – 500.000 havde ansøgningsfrist tirsdag den 1. november 2016.
Bedømmelsesudvalget behandlede ansøgningerne den 12/12 og der blev givet 16 bevillinger. Alle ansøgerne har fået svar. Der gives ikke uddybende begrundelse for afslag.

Runde 2
Den anden ansøgningsrunde  har været for mindre projekter med budget mellem 10.000 – 50.000. Her var der behandling af ansøgninger den 11. januar 2017 og der blev givet 13 bevillinger. Alle ansøgere får svar inden medio januar. Der gives ikke uddybende begrundelse for afslag.

Udvælgelseskomite

Der er nedsat en udvælgelseskomité, hvis opgave det er at beslutte, hvilke større ansøgninger der skal modtage støtte fra tilskudspuljen. Komiteen består af professor emeritus Jens Holger Schjørring, fondsdirektør Frank Rechendorff Møller, Augustinus Fonden og sekretariatsleder Trine Bendix Knudsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd.

DFS’ sekretariat tager selv stilling til mindre ansøgninger (max. 50.000 kr.) i runde 2. Sekretariatet kan støtte sig til udvælgelseskomiteen i tvivlstilfælde.

Givne bevillinger større projekter

Der er givet 16 bevillinger på i alt 2,2 mio. kr. til større projekter. Her er en liste over de projekter, der har opnået støtte.

 

Fra konflikt til fællesskab

Foreningen af Katolske Skoler i Danmark (FAKS) v/ Skt. Josefs Skole, Roskilde i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter (200.000 kr.)

Dokumentarisk filmproduktion "Fra konflikt til fællesskab" om reformationen med religiøse perspektiver frem til i dag. Projektet er et dannelses- og forandringsprojekt, der har til formål at skabe religionsmøde frem for konflikt. Projektet er målrettet børn og unge fra ca. 13 -15 år (7.-9. klassetrin)

Projektgruppen har bedt Danmarks Kirkelige Mediecenter om at skabe en film, der kan lære unge om reformationen og forskelle og ligheder mellem katolikker og protestanter i Danmark, så det bliver relevant for målgruppen.

Filmene vil blive lagt til fri download så alle – folkeskoler, EMU (Danmarks læringsportal), friskoler, katolske skoler, privatskoler, sogne og kirkesamfund, familier og andre interesserede – kan hente filmene og bruge dem i deres arbejde, undervisning og samtale.

 

 

Frederik III - Reformationens idealer?

Teologi, Københavns Universitet i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek, Trinitatis Kirke, Skoletjenesten - Kongernes Samling, Alphafilm & Kommunikation (150.000 kr.)

Et formidlingsprojekt, som arbejder integreret med filmmediet til udbredelse af resultater fra humanistisk forskning.

Det samlede undervisningsmateriale tager udgangspunkt i fire historisk-dokumentariske kortfilm, som hovedmedie for den viden, der skal formidles og den læring, der skal finde sted. Den visuelle formidling står dog ikke alene. Undervisningsmaterialet har et tilhørende supplerende materiale samt en lærervejledning. Det bidrager til en yderlig konkretisering af emnet.

Når eleverne har adgang til en kildedel, grafer, landkort og en tidslinje i samspil med den visuelle formidling optimeres mulighederne for at bedst og mest mulig læring finder sted.

Målgruppe: Udskolingens ældste klasser (7.-9. klasse) i fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag.

Produkt / læremiddel: Webbaseret platform med 4 historisk-dokumentariske kortfilm, supplerende materiale til hver film bl.a. en kildedel, overblik, tidslinje, landkort og grafer samt en undervisningsvejledning.

 

 

Når mørket bliver lyst - en komedie om reformen i Skagen

Skagen Egnsspils forening i samarbejde med Kystmuseet Skagen og Skagen kirke (100.000 kr.)

I dette Skagen Egnsspil vil temaet være 500-året for Martin Luthers erklæringer opslået på kirkedøren i Wittenberg.

Forfatteren, præsten Sten Kaalø, har skrevet en dramatisk komedie over Skagens reaktion på reformationen i Danmark ”Når mørket bliver lyst”.

Denne opførelse er et naturligt stykke i rækken af egnsspil, der alle har deres udgangspunkt i elementer af Skagens historie. Det er Egnsspilsforeningens formål og ønske at bidrage til en forståelse af, hvad der skabte det skagske samfund, såvel blandt de optrædende, som blandt tilskuerne.

Udover professionelle er alle medvirkende amatører og optræder uden vederlag. Vi vil bruge plakater overalt i kommunen, bruge de digitale medier og annoncere i aviser og radio og bruge foreningens medlemmer som ambassadører for det forestående stykke. Derudover vil kirken hjælpe med at kapre medlemmer hos de kommende konfirmander til stykket.

 

 

Fra reformationen til i dag - Fra almuesamfund til aktivt medborgerskab i et moderne demokrati

Professionshøjskolen Lillebælt, UC Lillebælt, EVU mfl. I samarbejde med Alphafilm & Kommunikation ApS (100.000 kr.)

HistorieLab har en række formidlingsaktiviteter rettet mod grundskolen som læremidlet vil indgå i. Vi har et nyhedsbrev med over 400 lærere tilmeldte og et partnerskabsskolenetværk med 25 grundskoler og 10 ungdomsuddannelser. Herudover udgiver vi formidlingsartikler, og forskningsresultater rettet mod aktørerne i grundskolen, og vi udgiver trykte og interaktive læremidler baseret på erfaringerne fra didaktisk forskning. HistorieLab arbejder fortsat for at skabe synergieffekter mellem sine mange tilbud til grundskolen og dette læremiddel vil spille en vigtig rolle i dette.

Det samlede materiale distribueres fra HistorieLabs hjemmeside, hvor Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling har sine generelle formidlingsaktiviteter. Materialet inklusive en udførlig lærervejledning vil samtidigt gøres tilgængeligt via EMU’s Materialeplatform, som linker direkte til HistorieLabs hjemmeside.

 

 

Korstævner med koncert og fællessang i syv af landets domkirker

Folkekirkens Ungdomskor i samarbejde med Domkirkerne i Aalborg, Aarhus, Ribe, Haderslev, København, Roskilde og Maribo (125.400 kr.)

Korstævner med koncert og fællessang i syv af landets domkirker for sangere fra 9-16 år fra landets børne- og ungdomskor samt deres korledere. Målet er to-delt: Korstævnerne vil samle børn og unge over hele landet om et repertoire, der viser, at reformationen ikke bare er en historisk begivenhed – et overstået kapitel – men en tradition, man også som barn og ung kan tage aktivt del i fornyelsen af. De afsluttende koncerter, hvor kormusik og fællessang blandes, skal introducere ny poesi og musik for en bred forsamling i en aktualisering af salmedigtning, sang og musik som en væsentlig del af reformationens bidrag til kultur og kirke - også idag.

Korstævner og koncerter formidles internt igennem medlemsbladet KorNyt og øvrig medlemskommunikation, eksternt fra sekretariatet på det landsdækkende niveau og fra stiftskredsene på det lokale niveau.

 

 

De Syv Dødssynder – syv udstillinger på syv kunstmuseer

Skovgaard Museet i samarbejde med Randers Kunstmuseum, Glasmuseet i Ebeltoft, Horsens Kunstmuseum, Holstebro Kunstmuseum, Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, MUSE®UM i Skive, Folkekirkens Skoletjeneste (100.000 kr.)

Udstillingsprojektet De Syv Dødssynder er et ambitiøst bidrag til fejringen af Reformationsjubilæet og Aarhus 2017, der bringer markante danske og internationale kunstnere til hele Region Midtjylland. Dødssynderne er et emne, der er særlig relevant og aktuel i lyset af de forandringer, som syndsbegrebet gennemgik i Reformationen. Det er et projekt, hvor 7 kunstmuseer har som mål at engagere sig i en aktuel, samfundsrelevant debat om de værdier, vores vestlige, kristne samfund er baseret på. Udstillingerne og deres mangfoldige ledsagende formidlingstiltag vil skabe en debat blandt publikum, på uddannelsesinstitutioner og på forskellige medieplatforme, og vække en ny opmærksomhed om aktualiteten af de spørgsmål om synd, der blev debatteret under Reformationen. Målgruppen er alle aldre, med en særlig indsats for både børn og unge. Bevilling gives til formidlingsopgaver i forbindelse med børn og unge og samarbejdet med Folkekirkens Skoletjeneste.

 

 

Tro! Kongens Reformation. Christian 3., Luther og Nyborg på Reformationstiden

Nyborg Slot/Østfyns Museer i samarbejde med Nyborg Bibliotek, Nyborg Kirke, Reformationshistorisk Netværk, Syddansk Universitet (250.000 kr.)

Residensbyen Nyborg indtager en central rolle i Reformationstidens Danmark. Her fødtes Christian 2., og i 1525 blev Nyborg officielt udpeget som rigets faste residensstad. Her udspillede Grevefejdens dynastiske drama sig med fuld styrke, og her blev den nye samfundsorden "Den rette ordinans" forhandlet færdig i 1539.

I et tæt samarbejde med andre kulturaktører planlægger Nyborg Slot/Østfyns Museer en reformationsfestival strækkende sig over halvåret 7.april - 31. oktober 2017. Centralt i begivenheden står en udstilling om "Tro! Kongens Reformation", der fokuserer på den tætte sammenvævning mellem de dynastiske stridigheder og den nye tro og samfundsorden i perioden 1517-1539. Udstillingen ledsages af to bogudgivelser fra *Østfyns Museers forlag ”Luther, oprør og krig” og ”Kongemagt og Reformation. Nyborg i reformationstidens malstrøm”. Fokus er således på kongemagten og statsapparatet forhold til tros-skiftet, og netop i dette perspektiv kan Nyborg levere den optimale autentiske fortælleramme.

Luther mente selv, at musik bedre end noget andet kunne holde Djævlen på afstand. Salmesangen var et afgørende vigtigt led i den nye Gudstjeneste, og musikken var en af de helt store udgiftsposter ved Christian 3.s hof i Nyborg. Der arrangeres en række musik og koncertbegivenheder, hvor musikken ledsages af formidling og dialog om dens betydning.

 

 

Vi lytter til Luther

Erhverv & Udvikling, Viborg Kommune i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter (335.000 kr.)

”Vi lytter til Luther” er et gratis formidlings- og undervisningsmateriale til børn i anledning af Reformationsjubilæet. Projektet skal med afsæt i film og musik give børn en aldersrelevant indsigt i og viden om væsentlige elementer i reformationen og dens konsekvenser. Hvem var Luther? Hvad er reformationen? Hvad ville det mon sige at købe aflad?” Er det noget, man kan spise? Hvordan var det, dengang Hans Tausen prædikede i Viborg og blev ”den danske Luther”? Og hvad betyder reformationen for os danskere i dag? At beskæftige sig med reformationen og Luthers tanker er også at beskæftige sig med en del af baggrunden for, hvordan det danske samfund, den danske folkekirke, vores tro har udviklet sig og ser ud i dag. Undervisningsmaterialet er tænkt primært til brug i alle skoler, men kan også bruges i andre sammenhænge, hvor man vil introducere børn til reformationen, f.eks. i kirker, hjemme i familien, i skole-kirkesamarbejdet og i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Det samlede undervisningsmateriale stilles gratis til rådighed og distribueres via bl.a. EMU Danmarks læringsportal, CFU, Dansk Friskoleforening, YouTube, Vimeo og alle landets Skole- kirketjenester. Korte animationsfilm stilles til rådighed for alle arrangører og involverede i Reformationsjubilæet. De primære samarbejdspartnere og leverandører til projektet er: Sigurd Barrett, Danmarks Kirkelige Mediecenter, Animation Studio Tumblehead og Viborg Stift.

 

 

Luther glade dage

KFUM-Spejderne i Danmark i samarbejde med Grøn Kirke (75.000 kr.)

Projektet, “Luther glade dage”, har til formål, at få børn og unge (3-24 år) til at få en forståelse for, hvordan den danske kultur er påvirket af Luthers menneskesyn. Det gøres gennem udgivelse af trykte og online aktivitetsmaterialer, som tager udgangspunkt i bl.a. Luthers 95 teser og hans tolkning af Bibelen. Projektet kommunikeres gennem stærke etablerede kanaler, bl.a. nyhedsbrev og trykte magasiner, som modtages af over 5000 spejderledere. Med udgangspunkt i begreber som lighed og empowerment, vil unge spejdere opleve, hvordan lighed kan skabes, og hvad det gør ved dagens samfund. Samarbejdet med Grøn Kirke skaber fokus på at tage vare på naturen, for at ens næste også kan være til i verden, uagtet at man selv “belønnes”. Som afrunding på projektet arrangeres lokale events i pinsen, hvor fokus er på lighed mellem mennesker, kultur og naturressourcer. Projektet vil give børn og unge en forståelse for den danske kultur, samt indblik i hvorledes ligebehandling af mennesker påvirker vores samfund. KFUM-Spejdernes ledere vil få direkte erfaring med, hvorledes etiske budskaber formidles gennem konkrete aktiviteter.

 

 

Syv radioudsendelser, podcast samt youtube-lydklip om og bag om reformationen

Radio Mælkebøtten, Fredericia (99.744 kr.)

De 7 radiomagasiner går bag om de mange aspekter Luthers reformation medførte. Vi ser på betydningen for borgerne i dag, men også hvad det betød for datidens menneske at reformations tankerne opstod. Interviewpersonerne vil være videnskabsfolk som Niels Henrik Gregersen (prof. Teologisk fak. Kbh Universitet), Hans Krongaard Kristensen (lektor, Institut for Kultur og Samfund - Middelalder- og Renæssancearkæologi, fag), Bo Kristian Holm, lektor i teologi ved Århus og Nina Javette Kofoed, lektor i historie ved Aarhus Universitet, der leder et nyt forskningsprojekt om Reformationens betydning for det moderne velfærdssamfund.

Radiomagasinerne vil ikke kun blive sendt af Radio MB, men vil blive udsendt igennem netværket af ikke kommercielle radioer over hele landet, samt blive lagt ud som podcast, streaming, på en egen youtube kanal, og facebook-side. På den måde nås det største publikum, ikke kun i år men fremover. Det hele vil blive markedsført igennem radioerne selv, sociale medier samt annoncering i udvalgte fagblade.

 

  

Martins oprør, kirkemusikteater for konfirmander og familier

Musikteatret SAUM i samarbejde med Endeslev kirke / Tryggevælde provsti (100.000 kr.)

Det er nat. Vi er i en kirke. Martin, en ung mand på 15-16 år, bryder ind i kirken. Han er desperat og føler sig som et udskud. Han kan ikke være i sin krop, han kan ikke være i sig selv. Han er fortvivlet over sin egen tilværelse og det liv, han har valgt og fået tildelt. Han er fuld af spørgsmål om livet og verden og menneskers handlinger; der er ikke længere noget, der giver mening for ham. Han må lave verden om. Men derudover har han også en diffus, eksistentiel følelse af at være fortabt i sig selv, at være ladt alene. Han mærker den fortvivlelsens rædsel, som hans navnebror, Martin Luther, kredser om i mødet med tilværelsens tomhed og Guds fravær.

“Mysteriespillet” ”Martins Oprør” handler om det unge menneske, der er ramt af verden og alene med sig selv. Han har brug for fællesskabet og forsoningen for at kunne komme videre og for at kunne leve sit liv. Formen vil musikalsk være inspireret af passioner og oratorier. Vi er inspirerede af de mysteriespil, som kirken foranstaltede i middelalderen; spil, som den almindelige kirkegænger og borger indgik agerende i. Publikum i kirken skal synge med nøjagtigt som dengang.

Musikteatret SAUM har høje ambitioner om at producere musikteater til børn og unge, der rører både sjæl og legeme. Reformationsjubilæet giver en spændende anledning til at dykke ned i store eksistentielle problemstillinger og reflektere i et samfunds-historisk perspektiv sammen med både børn, unge og voksne. Målet er at spille i min. 15 kirker i løbet af september og oktober 2017.

 

 

Reformationsspil på Esrum Kloster

Esrum Kloster & Møllegård (100.000 kr.)

Esrum Kloster ønsker at skabe en unik formidlingsoplevelse – et læringsspil, hvor deltagerne gennem involvering oplever reformationens dilemmaer. Målet er, at deltagerne får mulighed for at spekulere over de enorme konsekvenser, reformationen havde for Danmark, samt at give en større forståelse for at historien er skabt – og fortsat skabes – af mennesker. Målgrupper er almindelige besøgende, folkeskolens udskolingsklasser, gymnasier samt diverse grupper.

Spillet består af fysisk spilmateriale kombineret med scenografisk iscenesættelse, og for større grupper også mundtlig vejledning. Spillet struktureres forskelligt afhængigt af målgruppe. Mindre grupper sendes på rejse gennem scenografien i klosterets rum og interaktive opgaver, hvor historien formes af de valg, man træffer undervejs. Større grupper deltager i et læringsrollespil under instruktion af en gamemaster, hvor katolikker og reformister gennem forhandling, interaktive opgaver og missioner skal nå frem til en løsning. Vil Danmark blive reformeret, forblive katolsk eller ende i borgerkrig?

Spillet markedsføres effektivt gennem samarbejdspartnere og egne platforme.

Projektet udvikles i samarbejde med Odyssé PDA, som har arbejdet med læringsrollespil i mere end 10 år. Vi samarbejder også med Kristeligt Dagblad om deling af artikler og projektet vil indgå i KD undervisningsmateriale til folkeskoler.

 

 

Skibbykrøniken

TeaterTasken i samarbejde med Frederikssund Provsti (100.000 kr.)

Skibbykrøniken er en vandreforestilling der tager udgangspunkt i Skibbykrøniken og reformkatolikken Poul Helgesens betydning for reformationen. Det er en forestilling, der integrerer tiden omkring reformationen med nutiden i et dynamisk samspil med publikum og behandler spørgsmål om politik, kultur og kirkeliv. Forestillingen afføder en lang række dilemmaer og ubesvarede spørgsmål, som publikum kan tage med sig og tænke videre over.

Målet er at skabe en kvalitetsforestilling, hvor reformationens historie gøres levende og nutidig for alle mennesker over 11 år, herunder den primære målgruppe af skoleklasser i 5.-9. klassetrin og især konfirmander.

Forestillingen formidles gennem egne kanaler, Skoletjenesten, Det Religionspædagogiske Udvalg og kirkelige samarbejder.

Forestillingen er allerede booket til 11 forestillinger i foråret 2017 samt til Helsingør Stifts konfirmationsevent med over 1000 konfirmander i efteråret 2017.

 

 

Befri Gudstjenesten

Teatret Svalegangen i samarbejde med Aarhus Domkirke (100.000 kr.)

BEFRI GUDSTJENESTEN er et samarbejde mellem Teatret Svalegangen og Aarhus Domkirke, der i forbindelse med 500-året for Luthers reformation vil gentænke gudstjenesten, gennem en multifacetteret oplevelse med dansende kirketjenere, nyskrevne bønner af danske forfattere, popsange og salmer, Michelin-nadver, nye prædikener af aktuelle meningsdannere og videomapping af domkirkens vægge og altertavler. Eventet er delt i tre dele. Del 1 er syv gudstjeneste-events i domkirken, del 2 er videomapping af domkirkens ydremur og del 3 er videomapping af domkirkens altertavler. Alt i relation til Luthers tanker og teser. Målet er at invitere folket til at tage del i en reformativ refleksion over det moderne individs liv, tro og udfordringer. Intentionen er at skabe en nutidig refleksion over Luthers tanker om kirken og gudstjenesten som værende en tilgængelig reflekterende samfundsinstans. Eventet henvender sig til folk i alderen 6-50+ i Aarhus og resten af regionen. Eventet formidles via teatrets og domkirkens pr- og marketingafdelinger.

 

 

INSTANT_LUTHER_MARATHON.dk - Reformationen – udfordret og iscenesat – i kirkerummet på 100 minutter

DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed i samarbejde med LaVas- landsforeningen for vækstlags scenekunst i DK, TeaterHuset KBH, Vildskud KBH, Scenoskop Odense, Teatersiloen Odense, Quongafest Århus, Virum kirke, Midtfyns Amatør Teater/Ryslinge Frimenighed, Skjoldhøj kirke Århus, Voldhøj Kirke Struer (160.000 kr.)

DATS vil udskrive en konkurrence for det danske scenekunst-vækstlag. Under projekttitlen: INSTANT_LUTHER_MARATON.dk - Reformationen – udfordret og iscenesat – i kirkerummet på 100 minutter - udvælger vi 4 grupper, der hver nyfortolker 5 af Luthers teser i form af et 25 minutters moderne kirke- og reformationsspil, der skal udfordre både reformationen, kirkerummet og publikum 2017.

De 4 x 25 minutters spil = INSTANT_LUTHER_MARATON.dk - får premiere i Virum Kirke og sendes derefter på turne til kirker på Fyn og i Jylland. Målet er at kaste et nyt, skarpt og skævt lys på reformationen som ”fundament” for det moderne Danmark. At få både kirkevante og –fremmede til at mødes, opleve, reflektere og diskutere i fællesskab. Meget gerne yngre mennesker, som vækstlaget nok også har særlig appel til. Formidlingen sker både gennem de lokale værtskirker, amatørscener, kommunernes kulturforvaltninger og vækstlagsnetværkerne.

 

 

"Dommedag Viborg - et interaktivt undervisningsmateriale om Reformationen"

Foreningen for Oplysende og Kritisk Dokumentarisme i samarbejde med Clio Online (100.000 kr.)

”Dommedag Viborg” er et interaktivt univers i tekst, fotos, malerier, lyd og grafik, hvor elever i folkeskolens 7-10. klasse træder ind midt i dramatiske begivenheder under Reformationen. Eleverne går på virtuel opdagelse i Viborg, hvor kirker bliver revet ned og munke fordrevet. Eleverne møder munke, borgere, kongen, Hans Tausen, fattiglemmerne. Karakterer og genstande bringes til live via tekster, lydoplevelser, malerier og nutidige fotos. I hver scene er der en "nutidsknap", hvor eleverne møder nulevende kilder, som fortæller om Reformationens betydning for livet i dag. Eleven skal løbende også selv vurdere arven fra Reformationen. Via interaktivitet og levendegørelse får vi eleverne til at reflektere over og forstå Reformationens betydning. Formen skaber engagement, da eleven konstant skal udforske, træffe valg og tage stilling. ”Dommedag Viborg” vil bl.a. være frit tilgængelig på Danmarks største online undervisningsportal Clio Online. Clio laver lærer-, elevvejledninger og opgaver i fagene kristendomskundskab, samfundsfag og historie, ligesom Clio iværksætter en lang række markedsføringstiltag over for skolerne. Kvantitativt er målet, at 15.000 folkeskoleelever bruger materialet.

 

 

Givne bevillinger mindre projekter

Der er givet 13 bevillinger på i alt 455.000 kr. til mindre projekter.

Her er en liste over de projekter, der har opnået støtte.

Lyset bryder frem. Ærø fejrer Luther med musik og historie
Folkeuniversitetet på Ærø (25.000 kr.)
Et mulitmedie projekt, der vil involvere hele Øen i en markering af reformationsjubilæet. Det vil ske - ved at udgive en folkelig pjece - ved at arrangere et folkeligt møde, hvor folk fortæller om, hvorfor de er stolte/ikke stolte over at være lutheranere - ved at medvirke til at genudgive en klassiker i dansk litteratur, der skildrer den unge Luthers kamp for at vinde indsigt - ved at arrangere et seminar, der aktualiserer denne Luther roman samt - ved at afholde en koncert med ledsagende billeder og historiefortælling vil vi bidrage til - foruden at øge kendskabet til den historiske Luther - også at vise, at den lutherske reformation har betydning ikke alene for den enkeltes livsorientering men også for det moderne samfund og dets institutioner.
  

Aalborg Domkirkes musikalske fejring af Reformationsjubilæumsåret 2017 
Budolfi Domkirke, Aalborg (20.000 kr.)
På det kunstneriske plan har inspirationen fra Martin Luther været enorm. Vores opgave som musikalske ledere er nu at filtrere mængden af overleveret stof samt medvirke til nyskabelser. KONCERTERNE giver mange unge en kontant lejlighed til selv at arbejde med "kilde-stoffet". Selve 500-års jubilæet, d. 31. oktober, fejres med en stor festgudstjeneste i domkirken, tilrettelagt af Aalborg Stifts Reformationsudvalg, ved biskop Henning Toft Bro og Thomas Reinholdt Rasmussen. Erfaringen viser, at disse SÆRTJENESTER har meget stor folkelig bevågenhed.
*Vi ønsker endvidere at indgå i samarbejdet med Folkekirkens Ungdomskor og invitere en række kulturelle navne indenfor, der alle skal arbejde med nykomponeret og reformationsrelateret musik. I de senere år har domkirkerne i Danmark oplevet en KATEDRAL-EFFEKT og antallet af både danske og udenlandske gæster er stadigt stigende. Vi vil gerne tage opgaven på os og sørge for aktivitet og aktualitet – i dette tilfælde med musikken – i Budolfi kirke.


"I Tro og Tvivl" - moderne performanceteater
Åben Himmel - Foreningen til Kirkespillets Fornyelse, Rudkøbing (50.000 kr.)
Der opføres 5 forestillinger (kirke-performance) i Rudkøbing kirke 19/11-22/11 2017. Forestillingen hedder "I Tro og Tvivl" og sætter væsentlige reformatoriske ideer og tanker i spil i en moderne form. Forestillingen ledes professionelt. Aktørerne er frivillige og ulønnede. Vi henvender os til unge og voksne. Forestillingen er en blanding af kor, sang, naturalistisk teater, performance, lyseffekter - alt sammen for at bevidstgøre om reformationens betydning i dag. Det er IKKE et historisk drama, men et nutidigt teaterstykke, der agter at gøre nogle af de væsentligste lutherske  ideer gældende i en moderne kontekst: frihed, ansvar, bevægelse, opgør med autoriteter, Gudsnærvær, menneskets myndiggørelse, forandringens mulighed m.fl.
 

Landbofolk og Vorherre - danskernes tro gennem tiden
Frilandsmuseet Hjerl Hede (afdeling under DKM i Holstebro Kommune) (50.000 kr.)
Frilandsmuseet Hjerl Hede ønsker at tilføre sin traditionsrige sommerlevendegørelse en ekstra dimension i 2017, ved at indarbejde en række aktiviteter, der formidler den danske kirkes historie konkret og sanseligt. Det drejer sig om levendegjorte middelaldergudstjenester i museets kirke, udstillingsarbejde om reformationens betydning for bondesamfundet i museets ældste gård, der daterer sig til tiden kort efter reformationens gennemførelse. Her vil museet arbejde med en traditionel formidling i form af tekstbanner, udstillingsgenstande og audio med henblik på at fortælle historien om biblens oversættelse til folkesprog, den voksende læsefærdighed og husfaderens ansvar for tugt og læring i den nye lutherske stat. Hertil kommer  publikumsinddragende omvisninger med "Indremissionæren og grundtvigianeren", der formidler kirkens udvikling i nyere tid, samt initiativer i museets levendegjorte skole og oprettelsen af en søndagsskole som aktivitet for publikumsbørn. Målet er at øge det almene kendskab til den danske kirkes historie for en bred gruppe af besøgende, herunder særligt børnefamilier iflg. med bedsteforældre. Projektet vil blive formidlet via museets generelle markedsføring.

Kongehyldningsspil - Hans Tausen og reformationstidens konger
LOF Midtjylland (50.000 kr.)
Dette projekt skal ses som et forsøg på at nytænke formen af den folkeoplysende voksenundervisning, der stadig domineres af den meget traditionelle holdundervisning. En gruppe amatørskuespillere skal opføre et friluftsspil, skrevet af den lokale forfatter Henning Pedersen. Stykket vil handle om Hans Tausen og reformationstidens konger, Chr. d.2, Frederik d. 1. og Chr. d. 3. Stykket skal opføres i gader og på pladser i Viborg by. Forberedelserne til stykket foregår i regi af LOF Midtjylland, der ansætter en instruktør hertil. Gennem spillet er ambitionen at gøre historien vedkommende – også for yngre målgrupper. Stykket skal opføres i Viborg by 10 gange i løbet af sommeren. Premieren afholdes i forbindelse med et folkeligt arrangement i samarbejde med Viborg Stift og samtidig som indslag i Snapstinget, der er Viborgs Hærvejsfestival og store byfest.

Oplev reformationen
Dyssegårdskirken, Hellerup (20.000 kr.)
En uges sommerskole for børn fra 4. til 6. klassetrin. Gennem rollespil og teater, sang, musik og dans, kreative workshops, kirkebesøg og alsidig undervisning vil vi formidle reformationens baggrund, budskab og virkningshistorie til børn på 9-12 år. ”Oplev reformationen” er et projekt, hvor børnene skal opleve de toner, den kirke, den hverdag, den kunst og den tekniske udvikling (bogtrykkerkunsten) -  i hvilken reformationen fandt sted. Børnene skal opleve middelalderen gennem sanserne både som en fremmed tone og smag, men også som noget genkendeligt. Ved at opleve middelalderen og Luthers tanker, vil børnene få indsigt i hvad det var for et miljø, der dannede baggrund for reformationen og mærke på egen krop hvad Luther havde på hjerte og hvordan han ønskede at reformere kirken.

Luther og Reformationen  - samfund og demokrati
FO Frit Oplysningsforbund Svendborg (12.000 kr.)
Formålet er at orienterer om Reformationens betydning for det demokratiske samfund der er i Norden i dag. Reformationen blev gennemført i dele af Sønderjylland mange år før den blev gennemført i kongeriget Danmark under kong Christian III. Reformationen blev gennemfør fra oven under hertug Christians ledelse – den hertug som efter borgerkrigen Grevens Fejde blev konge i Danmark som Christian III. Han havde som ung hertug oplevet Luther på Rigsdagen i Worms i 1521.Foredraget med Jørgen Buch vil gøre rede for baggrunden for Luthers kritik af den katolske kirke. Og der vil blive diskuteret, hvilke konsekvenser Reformationen fik for samfundsudviklingen i Danmark og de skandinaviske lande, herunder betydningen for en demokratisering af samfundene. Vi vil gøre en ekstra indsat for at nå undervisere i alle skoleformer i Svendborg Kommune.

En tur i Helvede
Viborg Bibliotekerne i samarbejde med Produktionsskolen i Viborg (50.000 kr.)
Gennem aktiviteter rettet mod børn og unge formidles historien om Reformationen og de spor, den har sat sig i byen Viborg og i danskernes kultur. Konkret arbejdes der med en allehelgensinstallation, der skal formidle katolicismens forestillinger om Skærsilden og perspektivere til nutidens syn på Helvede og dødssynderne. Aktiviteterne bliver til i et tæt samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne og en række centrale aktører i Viborg Kommune. Aktiviteterne er en del af det fælles reformationsprogram i Viborg, men der laves også en målrettet PR-indsats over for målgruppen: Skoleklasser i indskoling og på mellemtrinnet samt børnefamilier.

Reformationen i Kød og Blod - en vandring gennem Reformationen
Europæisk Middelalder Festival, Horsens (50.000 kr.)
I 2017 markeres 500-året for Reformationen på Europæisk Middelalder Festival. Reformationen vil være det gennemgående tema på festivalen og vil komme til udtryk ved forskellige nedslag på pladsen, teater, musik og informationsmateriale og ikke mindst gennem en scenografisk reformations-vandring, hvor publikum føres ind i et univers af skuespil og scenografi, som giver dem en unik indføring i Reformationen mange aspekter. Scenografi og manuskript til Reformationen i Kød og Blod udarbejdes af scenograferne Torden&Lynild og dramatiker Jokum Rohde, som før har arbejdet sammen og Amadaværelset på Det kgl. Teater, som vandt en Reumert for bedste scenografi i 2016 og en masse rosende ord fra både anmeldere og publikum.

Gud, Luther og velfærdsstaten
Folkekirkens Skoletjeneste i Glostrup (30.000 kr.)
Undervisningsmateriale (12-16 lektioner)  for 7. - 9. klasse med udgangspunkt i et postbaseret  rollespil (for 40 klasser i Københavns centrum; for de øvrige klasser som rollespil på skolen vha. 6  videoer. Undervisningen handler om de samfundsmæssige, historiske og religiøse aspekter af det trosskifte, der fandt sted med reformationen i 1536. Undervisningsmaterialet trækker endvidere tråde fra reformationen til aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Temaerne for de seks videoer er: Luthers teser, satire, politik og billedstorm, bibeloversættelse, salmesang og introvideo. Følgende kommuner får tilbuddet: Albertslund, Brøndby, Dragør, Faxe, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hillerød, Holbæk, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, Kalundborg, Købehavn, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odsherred, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk.

Thomissøns Påske
Ribe Domkirke (38.000 kr.)
En cd med en rekonstrueret gudstjeneste, som den ville have lydt 1560 med musik, der har stået på hylderne i Ribe Katedralskole. I flg. inventarbeskrivelse fra tiden blev noderne bl.a. samlet af skolens rektor Hans Thomissøn, der udgav Den Danske Salmebog 1569. Musikken synges af specialister i renæssancemusik, Musica Ficta, under ledelse af deres internationalt anerkendte dirigent Bo Holten. Musikken indsynges i Ribe Domkirke og distribueres af pladeselskabet Dacapo. Materialet er samlet og formidlet af prof. Konrad Küster, der under sit arbejde med Interregprojektet "Musik og religion fra Ribe til Rendsborg" blev opmærksom på, at der var helt specielle kildeoptegnelser fra Ribe Katedralskole, der kunne fortælle noget om overgangen til reformationen i Danmark, hvad angik musik og liturgi. Målgruppe er alle, med interesse for renæssancemusik, kirkehistorie, skolehistorie og overgangen til reformationen.

Reformationen og dens aktualitet i vor tid
FO-Aarhus (25.000 kr.)
FO-Aarhus’ projekt består i arrangementet og gennemførelsen af en gratis heldags temadag om reformationen Grundlovsdag 2017 på det smukt beliggende rekreations- og kursuscenter Saxild Strand nær Odder. I tidsrummet fra 10 til 17 afholdes i alt fire foredrag ved markante og vidende talere, der er repræsentanter for forskellige syn på reformationen og dens aktualitet og betydning i vores dage. Vi finder det oplagt med såvel en protestantisk som en katolsk vinkel på temaet, ligesom henholdsvis en forfatter/filosof og en politiker sætter reformationen i nutidigt perspektiv. Undervejs laves podcasts med video af de fire deltageres indlæg, og dagens program afsluttes med en debat for publikum med deltagelse af nogle af foredragsholderne. FO-Aarhus koordinerer arrangementet og varetager formidling før og efter temadagen. Podcasts fra temadagen anvendes efterfølgende i undervisningssammenhæng på FO-Aarhus kurser samt på FO-Aarhus hjemmeside.

Konfirmandtræf 2017
Roskilde Stifts religionspædagogiske Udvalg (25.000 kr.)
Roskilde stift inviterer hvert alle stiftets konfirmander til et stort konfirmandtræf over 4 dage i Roskilde domkirke. Konfirmanderne bliver ledt rundt på fem poster og er med til en kort gudstjeneste med prædiken af biskoppen og nadver til slut. I år får vi også besøg af generalsekretæren for det lutherske verdensforbund, Martin Junge. Temaet for træffet er "Slå til". Både Luther og konfirmanderne kæmper med at slå til, og træffet formidler de vigtigste indsigter om dåb, nadver, Bibelen, bøn og musik i lutherdommen til konfirmanderne på en nutidig, ikke-museal facon. Vores primære målgruppe er præster og konfirmander i Roskilde stift. Sekundær målgruppe er menighedsrådsmedlemmer og konfirmandforældre.

Bevilling og udbetaling af tilskud

Hvis projektet godkendes sender vi en bevillingskontrakt til ansøger.

Udbetaling af bevilling sker efter DFS’ godkendelse af det færdige regnskab. Godkendelse vil normalt komme senest 1 måned efter at DFS har modtaget regnskabet. OBS: Hvis regnskab indsendes i sommerferieperioden 2017 kan der evt. gå lidt længere tid inden godkendelse og udbetaling af tilskud.

Vigtigt: Husk at angive jeres bankkontonummer, når I indsender regnskab.


Hvis projektet/aktiviteten ikke er gennemført som beskrevet i ansøgningen og forudsat i tilsagnet, kan tilsagnet om tilskud helt eller delvis bortfalde.

Rapportering og regnskabsaflæggelse

Senest 2 måneder efter projektets/aktivitetens afslutning udfylder tilskudsmodtager et kortfattet rapportskema her på hjemmesiden.
(Hvis projektet varer indtil december 2017 er sidste frist for aflevering den 28.februar 2018.)
I forbindelse med udfyldning af skemaet vedhæftes regnskab, bilag og andet.


Rapport skemaet vil være tilgængeligt her på hjemmesiden i løbet af marts 2017. 


Samtlige indtægter fra og udgifter til projektet/aktiviteten, herunder tilskud og indtægter fra anden side, skal fremgå af regnskabet.
Alle regnskaber skal underskrives af tilskudsmodtager og indeholde en erklæring om, at regnskabet er retvisende, at alle indtægter, som er skabt i projektet/aktiviteten, indgår i regnskabet, og at honorarer og befordringsgodtgørelser m.v. er indberettet til SKAT.

Kravene til revision afhænger af, hvilken type institution, som administrerer bevillingen, samt af tilskuddets størrelse.
Regnskaber over 50.000 kr. skal være revideret og påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Regnskaber under 50.000 kr. kræver ikke revisorpåtegning, men skal i stedet vedlægges kopi af bilag og dokumentationer for udbetalinger.

For regnskaber fra tilskudsmodtagere, som er statsinstitutioner eller statsfinansierede selvejende institutioner, og hvor revisionsansvaret påhviler Rigsrevisionen i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber, gælder dog – uanset tilskuddets størrelse, at regnskaberne skal underskrives af bevillingshaver og påtegnes af en bemyndiget medarbejder hos administrator.

Ansvaret for overholdelse af gældende love og regler i forbindelse med afvikling af arrangement og anvendelse af tilskudsmidler, herunder indberetning til SKAT, påhviler tilskudsmodtager.

DFS’ revisor kan i forbindelse med regnskabet indhente alle nødvendige oplysninger hos tilskudsmodtager.

Vigtigt: Husk at angive jeres bankkontonummer, når I indsender regnskab.